Regulamin

Regulamin serwisu internetowego fundacji Polacy Dla Polaków

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy działający pod domeną www…. (zwany dalej „Serwisem”), prowadzony jest przez Fundację Polacy dla Polaków z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566121, posiadającą numer NIP: 517-037-05-20 (zwana dalej „Fundacją”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu.
 3. Fundacja prezentuje za pośrednictwem Serwisu informacje o działalności statutowej Fundacji, a w szczególności informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia:
 • wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez dokonanie jednorazowej płatności ,
 • wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez zadeklarowanie wsparcia działalności statutowej Fundacji przez zapis na cykliczną płatność,
 • otrzymywanie regularnych wiadomości od Fundacji poprzez zapis na Newsletter.
 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem powszechnie wykorzystywanym do przeglądania jej zasobów oraz posiadać włączoną akceptacja plików cookies.
 2. Wszelkie materiały, publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Fundację jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Fundacji.
 3. Użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta.
 4. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Konto staje się aktywne w momencie pierwszej rejestracji. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje e-mail z informacją o aktywacji Konta oraz z możliwością zmiany hasła. Hasło do Konta można zmienić również poprzez panel Konta w Serwisie.
 6. Zamówienie subskrypcji Newslettera Fundacji jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres e-mail będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez:
 • kliknięcie w link, który znajduje się w stopce każdego Newslettera o treści „Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej Newslettera, kliknij niniejszy link”,
 • wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres e-mail …..

 

Udostępniając nam identyfikujący Państwa adres mailowy celem otrzymywania od nas Newslettera wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).


Regulamin płatności online

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem serwisu internetowego działającego pod domeną www... (zwanego dalej „Serwisem”) jest Fundacja Polacy dla Polaków z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566121, posiadającą numer NIP: 517-037-05-20 (zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”).
 2. Fundacja prezentuje za pośrednictwem Serwisu informacje o działalności statutowej Fundacji, a w szczególności informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Fundację.
 3. Serwis umożliwia świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika nieodpłatnych usług w postaci, w szczególności możliwości:
  • zapoznawania się z materiałami opublikowanymi w Serwisie,
  • subskrypcji Newslettera.
 4. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
 • wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez dokonanie jednorazowej płatności online,
 • wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez zadeklarowanie wsparcia działalności statutowej Fundacji przez zapis na cykliczną płatność.
 1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu wyłącznie na użytek własny.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usług jak najwyższej jakości. Administrator nie udziela gwarancji na działanie Usług, w tym na kompletność, aktualność lub przydatność treści Serwisu, co dotyczy w szczególności: sytuacji spowodowanych zagrożeniami występującymi w sieci Internet jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami, sytuacji siły wyższej, sytuacji niezależnych i niezawinionych błędów w działaniu Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 8. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:
  1. szerokopasmowe połączenie z Internetem,
  2. system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,
  3. procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,
  4. pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows XP), 2 GB (Windows Vista/7), 4GB Windows® 8,
  5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 1. Administrator do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:
  1. Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej,
  3. Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika. W tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Użytkownika strat związanych z korzystaniem z Serwisu w sytuacji, gdy Użytkownik korzystał ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który nie spełniało wymagań podanych w ust. 1 i 2.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

§ 3
Płatności online

 

 1. Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych. Wsparcie może polegać na:
 • wsparciu działalności statutowej Fundacji poprzez dokonanie jednorazowej płatności,
 • wsparciu działalności statutowej Fundacji poprzez zadeklarowanie wsparcia działalności statutowej Fundacji przez zapis na cykliczną płatność.
 1. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
 2. Płatności online są obsługiwane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-230-84-95, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 zł, w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, adres e-mail: pomoc@payu.pl, numer telefonu + 48 61 630 60 05- połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, pełny adres, mail, telefon).
 4. W ramach płatności online Użytkownicy mogą dokonać płatności za pomocą:
 • kart płatniczych,
 • przelewów elektronicznych,
 • przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU S.A. jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online).
 1. Dokonując płatności przez Internet, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu www.payu.pl.
 2. Fundacja ustanowiła program Klub Fundacji Polacy dla Polaków, który umożliwia regularne wspieranie działalności statutowej Fundacji na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową lub debetową. 
 3. Użytkownik-Darczyńca zawierając umowę z Fundacją oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez PayU S.A. z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Darowizna będzie pobierana przez PayU S.A. raz w miesiącu.
 4. Użytkownik-Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez PayU S.A. PayU S.A. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika-Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik-Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 5. Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Użytkownik-Darczyńca może przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Fundacja regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny.
 6. Przejście całego procesu rejestracji w programie Klub Fundacji Polacy dla Polaków jest  równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Klub Fundacji Polacy dla Polaków i oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego Konta Darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji.
 7. Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres e-mail … .
 8. Płatność zostanie pobrana z konta Użytkownika-Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Klub Fundacji Polacy dla Polaków. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Fundacja po 7 dniach podejmie automatycznie drugą próbę pobrania. W przypadku kolejnego niepowodzenia Fundacja może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Użytkownik-Darczyńca otrzyma powiadomienia e-mailem z adresu PayU S.A. z informacją o statusie swojej płatności. Status płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto Darczyńcy w zakładce  …
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania określają regulaminy, z którymi Użytkownicy mogą się zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem płatności.

§ 4
Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłane lub dostarczone przez Użytkownika na adres …, z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) ...
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać w szczególności:opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5
Usługi nieodpłatne

 

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Administratora. Newsletter wysyłany jest do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola opcji.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłana jest informacja w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje marketingowe.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, za pomocą linka umieszczonego w stopce każdego Newslettera.

§ 6
Działalność zabroniona

 

Zabrania się:

 1. korzystania z Serwisu lub jego treści w celach komercyjnych;
 2. korzystania z Serwisu w sposób naruszający artykuły niniejszego Regulaminu i/lub jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa polskiego;
 3. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu i/lub oprogramowania przeznaczonego dla:
  1. uszkodzenia infrastruktury Serwisu, naruszenie jego terminowego i prawidłowego funkcjonowania;
  2. prób przechwycenia jakichkolwiek danych i informacji osobowych, przetwarzanych przez Serwis;
  3. dokonania działań, zapewniających nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Serwisu i innych systemów związanych ze świadczeniem przez Serwis usług Użytkownikom;
  4. monitorowania, zautomatyzowanego wydobycia informacji lub kopiowania jakichkolwiek danych, treści i/lub innych informacji z Serwisu, za pomocą wszelkich środków, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.

§ 7
Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
 2. Użytkownik nie ma prawa do częściowego lub całkowitego kopiowania, rozpowszechniania, powielania lub w inny sposób wykorzystywania treści Serwisu lub głównego kodu programu bez wcześniejszej zgody Administratora. Tylko materiały oznaczone przez Administratora jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Fundacji.
 3. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym z materiałów, a w szczególności z utworów, znaków towarowych lub baz danych wykorzystywanych w Serwisie, Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji, ponad to co wskazano w Regulaminie w sposób wyraźny.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik posiada informację dotyczącą naruszenia prawa własności intelektualnej w odniesieniu do naszej marki, prosimy o zgłoszenie owego zajścia Administratorowi.
 5. W przypadku, gdy materiał opublikowany w Serwisie, narusza prawa autorskie Użytkownika ma on możliwość wysłania do Administratora oryginału lub skanu pisma zawierającego dokładny opis materiału, który narusza prawa, dowód, iż owe prawa zostały naruszone, informację kontaktową oraz własnoręczny podpis.

§ 8
Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polacy dla Polaków z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566121, posiadającą numer NIP: 517-037-05-20.
 2. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez Administratora danych osobowych.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi Usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Fundacji oraz archiwizacji. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie.
 5. W zakresie realizacji płatności online Administratorem danych osobowych jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-230-84-95, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 zł, w całości opłaconym.
 6. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie.
 7. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola opcji na formularzu.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 11. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 12. W przypadku subskrypcji przez Użytkownika usługi Newsletter, uzyskany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 13. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 14. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, dostosowywanie strony internetowej do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika oraz w celach statystycznych.
 15. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania strony internetowej.
 16. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony internetowej. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony internetowej będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony internetowej.
 17. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z kwestiami objętymi niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 3. Spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11-05-2017 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.